Ντίσελντορφ GR

dus.gr  |  duesseldorf.gr

Ντίσελντορφ GR

Integration

Πληροφορίες και οδηγίες για τον Ελληνισμό του Ντίσελντορφ

Integration

Ντίσελντορφ GR

Πληροφορίες γύρω από τα ελληνικά φαρμακεία στο Ντίσελντορφ

Home 9 Home 9 Integration

by | 6 Jul 2020 | 0 comments

Ενημερώθηκε:

Jan 12, 2021 @ 19:30
© Σωκράτης Κουρτσίδης

Κοινωνική ένταξη & Πολιτογράφηση

(Integration & Einbürgerung)

 

Χρήσιμοι όροι

Integration der Zuwanderer = η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο σώμα της κοινωνίας.

Staatsbürgerschaft = η υπηκοότητα.

Doppelte Staatsbürgerschaft = Η διπλή υπηκοότητα

Einbürgerung = η πολιτογράφηση, η απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας.

Deutsche Staatsangehörigkeit = Γερμανικη υπηκοότητα

Staatsangehörigkeitsausweis = Πιστοποιητικό της γερμανικής υπηκοότητας

Κοινωνική ένταξη (ενσωμάτωση) και απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας

Τι είναι η Γερμανική πολιτογράφηση

Ως Γερμανική Πολιτογράφηση (Einbürgerung) ορίζεται η επίσημη διοικητική πράξη, με την οποία το γερμανικό κράτος απονέμει την ιδιότητα του πολίτη (ιθαγένεια ή αλλιώς υπηκοότητα) σε κάποιον που έως τότε ήταν πολίτης άλλου ή κανενός κράτους. Μετά την πολιτογράφησή του, το άτομο εφοδιάζεται με τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ά.) και εξομοιώνεται νομικά με τους υπόλοιπους πολίτες του κράτους, τους Γερμανούς δηλαδή, τόσο στα δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση των Ελλήνων υπηκόων μιλάμε πλέον για διπλή υπηκοότητα (doppelte Staatsbürgerschaft), αφού η ελληνική ιθαγένεια δεν αίρεται και παραμένει ως έχει. 

Για να πάρει κάποιος τη Γερμανική υπηκοότητα θα πρέπει να πληροί κάποια απαραίτητα κριτήρια. Το πιο σημαντικό απ' αυτά είναι να είναι κάτοικος της Γερμανίας για οχτώ επί σειρά συνεχόμενα χρόνια. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αρκούν και λιγότερα χρόνια.

Όλα τα απαραίτητα κριτήρια, καθώς και οι συνηθισμένες απορίες πάνω σ' αυτό το θέμα θα εξεταστούν παρακάτω.

Το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στη Γερμανία

Κάτι που είναι άγνωστο για τους περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού είναι το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής (Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts). Πρόκειται για ένα σημαντικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί ύστερα από 5 συνεχόμενα χρόνια διαμονής και ασφάλισης στη Γερμανία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έγγραφο;

Διότι πιστοποιεί ότι ο ξένος Ευρωπαίος πολίτης, στην περίπτωσή μας ο Έλληνας πολίτης, έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα 5 χρόνια διαμονής στη Γερμανία και πλέον αποκτά δικαίωμα για μόνιμη διαμονή στη χώρα, χωρίς περιορισμούς.

Επίσης, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και πανεπιστήμια τυγχάνει να απαιτούν ένα τέτοιο πιστοποιητικό, συνήθως όταν ο πολίτης κάνει αίτηση για οικονομική ενίσχυση.

Είμαι πολίτης της ΕΕ και ζω στη Γερμανία λιγότερο από πέντε χρόνια... Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους Γερμανούς;

Η απάντηση είναι πως "όχι, ένας Ευρωπαίος πολίτης που ζει λιγότερο από πέντε χρόνια στη Γερμανία δεν έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους μόνιμους κάτοικους της Γερμανίας". Αυτό είναι γενικός κανόνας και ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στον τομέα της εργασίας και της διαμονής δεν υπάρχουν νομικές διακρίσεις, το κράτος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την οικονομική βοήθεια και ενίσχυση μιας τέτοιας ελληνικής οικογένειας. Επίσης, αν ο ένας σύζυγος δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να πάρει πράσινη κάρτα παραμονής. Ωστόσο, μόλις παρέλθουν τα 5 χρόνια, δεν υφίσταται καμία τέτοια υποχρέωση.

Που μπορώ να το αιτηθώ;

Στο Ντίσελντορφ η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται εδώ:

Abteilung - Kommunale Ausländerbehörde - 54/3
Erkrather Straße 377, 40231 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0211 89-91

Η επίσημη ιστοσελίδα του δήμου είναι η παρακάτω:

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU

Το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι 10 ευρώ.

  Δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/ΕΚ

  Για διαμονή κάτω των τριών μηνών: η μόνη υποχρέωση που έχουν οι πολίτες της Ένωσης είναι να διαθέτουν ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να γνωστοποιήσει την παρουσία του στην επικράτειά του.

   

  Για διαμονή άνω των τριών μηνών: Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους — εφόσον δεν εργάζονται — πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και ασφάλιση ασθενείας ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής. Για τους πολίτες της Ένωσης δεν απαιτείται άδεια διαμονής, ωστόσο τα κράτη μέλη μπορούν να τους ζητούν να καταχωρούνται από τις αρχές. Τα μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κάποιου κράτους μέλους πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, η οποία θα ισχύει για τη διάρκεια της διαμονής τους ή για περίοδο πέντε ετών.

   

  Δικαίωμα μόνιμης διαμονής: Οι πολίτες της Ένωσης αποκτούν το δικαίωμα αυτό κατόπιν διαμονής για πέντε συναπτά έτη, με την προϋπόθεση να μην έχει εκτελεστεί εναντίον τους απόφαση απέλασης. Το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται πλέον σε προϋποθέσεις. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και έχουν διαμείνει με πολίτη της Ένωσης για πέντε χρόνια. Απώλεια του δικαιώματος μόνιμης διαμονής επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από το κράτος μέλος υποδοχής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη.

   

  Περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και του δικαιώματος διαμονής: Πολίτες της Ένωσης ή μέλη των οικογενειών τους μπορεί να απελαθούν από το κράτος μέλος υποδοχής για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Παρέχονται εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τέτοιες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, δεν λαμβάνονται για οικονομικούς λόγους, συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας και βασίζονται στην προσωπική συμπεριφορά.

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση

  Οι Έλληνες που κατοικούν στη Γερμανία έχουν το δικαίωμα της πολιτογράφησης, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν Ελληνική υπηκοότητα και τα έγγραφα που την αποδεικνύουν, όπως ταυτότητα, διαβατήριο και, εφόσον ζητηθούν από τις αρχές, μεταφρασμένα πιστοποιητικά γεννήσεως. 
  • Να έχουν περάσει επιτυχώς το τεστ πολιτογράφησης (Einbürgerungstest).
  • Να κατοικούν στη Γερμανία για οκτώ συνεχόμενα χρόνια (αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε επτά χρόνια μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος ένταξης ή ακόμη και έξι ετών για ειδικές προϋποθέσεις ένταξης).
  • Όταν θα κάνουν την αίτηση να μπορούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι (επίσης για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας), χωρίς κοινωνική πρόνοια (Sozialamt) και επιδόματα ανεργίας II (Jobcenter).
  • Να έχουν επαρκή γνώση των γερμανικών (επίπεδο B1).
  • Να μην έχουν κάποια καταδίκη για έγκλημα.

  Εάν δεν πληρούνται όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ο αιτών δεν δικαιούται πολιτογράφηση. Ωστόσο, όταν δεν ικανοποιείται μία προϋπόθεση, τότε η λεγόμενη διακριτική ιθαγένεια (Ermessenseinsbürgerung) είναι δυνατή. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή πολιτογράφησης μπορεί να συναινέσει στην πολιτογράφηση εάν υπάρχει δημόσιο συμφέρον για την πολιτογράφηση και συνάμα πληρούνται ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις (Mindestanforderungen).

  Κανονισμός για παιδιά / υποχρεωτική επιλογή

  Ένα παιδί αλλοδαπών γονέων αποκτά τη γερμανική υπηκοότητα επιπλέον της ιθαγένειας των γονέων, εάν γεννηθεί στη Γερμανία και ένας από τους γονείς του διαμένει νόμιμα στη Γερμανία για οκτώ χρόνια και έχει απεριόριστο δικαίωμα διαμονής.

  Αφού συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών, το παιδί πρέπει να επιλέξει μεταξύ της γερμανικής και της αλλοδαπής ιθαγένειας (υποχρεωτική επιλογή), εκτός εάν μεγάλωσε στη Γερμανία και μαζί με τη γερμανική ιθαγένεια έχει και ιθαγένεια από άλλη χώρα της ΕΕ ή από την Ελβετία.

  Τα παιδιά των Ελλήνων που έχουν γεννηθεί και ζουν στη Γερμανία, έχουν το δικαίωμα μόλις συμπληρώσουν το 21ο έτος τους να επιλέξουν να έχουν και τη Γερμανική υπηκοότητα. 

  Εάν ο πατέρας αποκτήσει και τη Γερμανική υπηκοότητα, τότε την αποκτούν αυτόματα και τα παιδιά του, αλλά όχι η σύζυγός του.

  Κανονισμός για συζύγους ή συντρόφους

  Υπάρχουν πιο ευνοϊκοί κανονισμοί πολιτογράφησης για τους συζύγους ή τους συντρόφους ζωής των Γερμανών πολιτών.

  Συγκεκριμένα, θα πρέπει αυτοί να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις με τη διαφορά ότι απαιτούνται λιγότερα χρόνια παραμονής στη χώρα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ζουν νόμιμα στην ομοσπονδιακή επικράτεια για τρία χρόνια και έχουν παντρευτεί με έναν (μια) Γερμανό (Γερμανίδα) πολίτη για τουλάχιστον δύο χρόνια ή να έχουν μια εγγεγραμμένη πολιτική σύμπραξη με αυτόν (αυτήν) (eingetragene Lebenspartnerschaft § 9 StAG).

   Εάν ο γάμος διαλύθηκε λόγω θανάτου ή διαζυγίου τους τελευταίους δώδεκα μήνες ή εάν το ζευγάρι έχει μόνιμα χωρίσει και έχει ένα παιδί από αυτόν τον γάμο, του οποίου την επιμέλεια την έχει ο μη Γερμανός πολίτης, τότε αυτός (ή αυτή) μπορεί να επικοινωνήσει με τον φορέα πολιτογράφησης για να αιτηθεί την υπηκοότητα. 

  Για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τους γονείς ή από τον γονέα που είναι ο μοναδικός κηδεμόνας. Η μόνη επιμέλεια πρέπει να αποδεικνύεται (για παράδειγμα με δικαστική απόφαση).

  Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών μπορούν να κάνουν μόνοι την αίτησή τους.

  Η απόδειξη της παιδικής μέριμνας ελέγχεται με την υποβολή του κατάλληλου πιστοποιητικού. Στο βαθμό που υπάρχει επιφύλαξη συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 1903 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB), η αίτηση απαιτεί τη συγκατάθεση του επιβλέποντος.

  Φορείς και Υπηρεσίες για την αίτηση πολιτογράφησης

  Για να πολιτογραφηθεί κάποιος Γερμανός πολίτης θα πρέπει να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση στις αρμόδιες αρχές. Από τα 16α γενέθλιά του (άρθρο 37 Νόμος περί ιθαγένειας) μπορεί να υποβάλει αυτήν την αίτηση μόνος του. Για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν την αίτηση.

  Τα έντυπα αίτησης μπορεί να τα λάβει κανείς από τις αρμόδιες αρχές πολιτογράφησης.

  Στην πόλη του Ντίσελντορφ η αρμόδια αρχή πολιτογράφησης βρίσκεται εδώ:

  Abteilung - Integration - 54/2
  Erkrather Straße 377, 40231 Düsseldorf
  E-Mail: [email protected]
  Telefon: 0211 89-91

  Παλιά ήταν κοντά στον κεντρικό σταθμό, αλλά σήμερα έχει μεταφερθεί προς το Eller. 

  Διαδικασία

  Οι ενδιαφερόμενοι κλείνουν ένα ραντεβού είτε τηλεφωνικά είτε online με το γραφείο πολιτογράφησης του δήμου. Το πρώτο ραντεβού είναι περισσότερο συμβουλευτικό. 

  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πολιτογράφησης, μπορεί να συμπληρωθεί απευθείας η αίτηση και να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Αλλιώς, ορίζεται ένα καινούριο ραντεβού και τίθεται ένα πλάνο / χρονοδιάγραμμα για την αίτησης.

  Εφόσον η αίτηση κατατεθεί απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για την επεξεργασία της από τους φορείς και από το ομοσπονδιακό υπουργείο. Αυτός ο χρόνος δεν είναι σταθερός και ποικίλει από μερικούς μήνες έως και έναν χρόνο, ανάλογα με τον δήμο, την περιοχή υποβολής της αίτησης και τον αριθμό αιτήσεων που βρίσκονται σε επεξεργασία εκείνη την εποχή. Στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι το Ντίσελντορφ, η διαδικασία μπορεί να κρατήσει περίπου ένα εξάμηνο. Σε μικρότερους δήμους με λίγους ενδιαφερόμενους η διαδικασία μπορεί να είναι πιο σύντομη. Γενικά, ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης δεν είναι σταθερός, αλλά εκτιμάται προσεγγιστικά ως προς τις παρούσες συνθήκες.

  Κόστος της πολιτογράφησης

  Η πολιτογράφηση κοστίζει 255 EUR ανά άτομο. Για ανήλικα παιδιά που πολιτογραφούνται μαζί με τους γονείς τους, πρέπει να καταβληθούν μόνο 51 ευρώ ανά παιδί. Οι ανήλικοι που έχουν πολιτογραφηθεί χωρίς τους γονείς τους πρέπει επίσης να πληρώσουν 255 ευρώ.

  Εάν κάποιος έχει πολύ μικρό εισόδημα από την εργασία του, ή έχει πολλά παιδιά, τότε η χρέωση μπορεί να μειωθεί ή η πληρωμή μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις.

  Το ήμισυ του τέλους (127,50 ευρώ) πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης. Τα υπόλοιπα καταβάλλονται την ημέρα της πολιτογράφησης.

  Επίσημες ιστοσελίδες
  Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

  Εξετάσεις για την υπηκοότητα (Einbürgerungstest)

  Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας είναι και η επιτυχής συμμετοχή στο τεστ γνώσεων για τη ζωή στη Γερμανία. Το τεστ αυτό ονομάζεται Einbürgerungstest ή πιο συγκεκριμένα Test "Leben in Deutschland" και εξετάζει τις γενικές γνώσεις πάνω στη ζωή στη Γερμανία και των κοινωνικών και πολιτικών κανόνων που τη διέπουν. 

   

  Einbürgerungstest

   

  Επίσημος φορέας του Τεστ

  Υπεύθυνο για το τεστ είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Πληροφορίες σχετικά με το τεστ θα βρείτε στην παρακάτω σελίδα του:

  Οι επίσημες πληροφορίες από τον δήμο του Ντίσελντορφ σχετικά με το τεστ βρίσκονται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

  Einbürgerungstest

  Πού δηλώνομαι και δίνω το τεστ την υπηκοότητα (Einbürgerungstest);

  Το τεστ δίνεται συνήθως σε κάποιο επίσημο εξεταστικό κέντρο μιας μεγάλης πόλης, όπως είναι το Volkshochschule.

  Για τη συμμετοχή στο τεστ μπορεί οποιοσδήποτε κάτοικος του Ντίσελντορφ να δηλωθεί απευθείας στο εξεταστικό κέντρο του Ντίσελντορφ το οποίο είναι το Volkshochschule και βρίσκεται κοντά στο Ελληνικό Προξενείο:

  VHS Düsseldorf
  Bertha-von-Suttner-Platz 1
  40227 Düsseldorf
  211-8993425
  [email protected]

  Η συμμετοχή στο τεστ κοστίζει περίπου 25 ευρώ.

  Απαλλαγή από την υποχρέωση του τεστ

  Το τεστ είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί κάποιος να απαλλαγεί από αυτό:

  • Αν κάποιος έχει ολοκληρώσει το γερμανικό σχολείο.
  • Αν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις λόγω σωματικής, ψυχικής ή ψυχολογικής ασθένειας, αναπηρίας ή λόγω ηλικίας.
  Πώς είναι το Einbürgerungstest

  Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν ένα φυλλάδιο με 33 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα γερμανικά. Έχουν 60 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Εάν απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον 17 ερωτήσεις, έχουν περάσει επιτυχώς το τεστ. Στη συνέχεια, θα λάβουν ένα πιστοποιητικό του προσωπικού τους αποτελέσματος από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μετανάστευσης και Προσφύγων.

  Εάν έχουν απαντήσει σωστά σε λιγότερες από 17 ερωτήσεις, θα πρέπει να επαναλάβουν το τεστ.

  Η ύλη για το Einbürgerungstest

  Γενικά, για οποιονδήποτε έχει τελειώσει το ελληνικό λύκειο το τεστ είναι εύκολο και δεν χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία.

  Οι 33 ερωτήσεις αντλούνται από διάφορους τομείς. 30 ερωτήσεις ανήκουν στους θεματικούς τομείς «Ζωή στη Δημοκρατία», «Ιστορία και Ευθύνη» και «Άνθρωποι και Κοινωνία». Οι υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις τίθενται σχετικά με το κρατίδιο, στο οποίο οι ερωτηθέντες είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι.

  Οι 30 ερωτήσεις επιλέγονται από μια πρώτη δεξαμενή 300 ερωτήσεων και οι υπόλοιπες 3 από μια δεύτερη δεξαμενή 10 ερωτήσεων σχετιζόμενες με το κρατίδιο. Οι περισσότερες από αυτές είναι στάνταρ, πολύ απλές και λίγες είναι σχετικά δύσκολες, αλλά μόνο στην αρχή. Συνήθως αρκούν μία με δύο ώρες για να διαβάσει κάποιος το σύνολο των ερωτήσεων μαζί με τις απαντήσεις, να κρίνει ποιες τον δυσκολεύουν, να απομνημονεύσει αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις και να πάει κατόπιν να δώσει το τεστ.

  Ο γενικός κατάλογος των ερωτήσεων βρίσκεται εδώ:

  Αναζήτηση στο Google

  Για να αναζητήσετε πιο πρόσφατες πληροφορίες για το τεστ, μπορείτε να κάνετε τις εξής αναζητήσεις στο Google:

  Πλεονεκτήματα της πολιτογράφησης

  Η απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας ως δεύτερης υπηκοότητας μαζί με την αντίστοιχη ελληνική είναι πολύ σημαντική, γιατί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον κάτοχό της:

   

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στις γερμανικές εκλογές και ισότιμα δικαιώματα με εκείνα των Γερμανών πολιτών. Για τους πολίτες οι οποίοι έχουν δημοκρατική παιδεία και νοιάζονται για την πρόοδο της κοινωνίας η δυνατότητα να ψηφίζουν στη χώρα που μένουν είναι πολύ σημαντική.
  2. Δυνατότητα να εργαστεί κάποιος και σε επαγγέλματα στα οποία απαιτείται κάποιος να είναι Γερμανός πολίτης, όπως π.χ. στο γερμανικό δημόσιο.
  3. Στρατολογία: Όσοι διαθέτουν εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα και έχουν την μόνιμη διαμονή τους και τη βιοποριστική τους εγκατάσταση στην Γερμανία, δικαιούνται (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία) να λάβουν αναβολή επ΄ αόριστον από την υποχρέωση στράτευσης (πηγή). Επίσης, μπορούν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη γερμανική θητεία, η οποία παρέχει εκπαίδευση και μισθό και οι μήνες της να προσμετρηθούν στην Ελληνική θητεία.
  4. Μεγαλύτερη αποδοχή και εκτίμηση από τους Γερμανούς πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό. Κάθε καλλιεργημένος πολίτης μιας χώρας χαίρεται όταν βλέπει υπηκόους άλλων χωρών να προσπαθούν να εγκλιματιστούν στον τρόπο ζωής της κοινωνίας και στο τέλος να παίρνουν και την υπηκοότητα.
  5. Η υπηκοότητα δεν χάνεται αν κάποιος επιστρέψει στην Ελλάδα για αόριστο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που παραμένει στον κάτοχό του, εκτός κι αν αποκτήσει κάποια άλλη υπηκοότητα, όπως π.χ. εκείνη των ΗΠΑ.
  6. Μεγαλύτερη σιγουριά στα ταξίδια ή στη μετακόμιση σε άλλη χώρα στο εξωτερικό. Η Γερμανία έχει περισσότερα προξενεία και πρεσβείες στον κόσμο σε σχέση με την Ελλάδα. Επίσης, το γερμανικό κράτος δίνει μεγάλη προσοχή όταν ένας πολίτης του έχει κάποιο πρόβλημα στο εξωτερικό και έχει μεγάλη πολιτική επιρροή για να δώσει λύση.
  7. Πρόσβαση στις παροχές υγείας του Γερμανικού κράτους. Αν κάποιος Έλληνας με διπλή υπηκοότητα έχει επιστρέψει αόριστα στην Ελλάδα και κάποια στιγμή έπειτα από χρόνια θέλει να ξαναγυρίσει στη Γερμανία, έστω και για λόγους υγείας, αυτό είναι δυνατόν. Από την πρώτη μέρα που θα πατήσει το πόδι του στη Γερμανία έχει το δικαίωμα να πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να ζητήσει βοήθεια υγείας. Όχι ως τουρίστας ή υπήκοος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν έχει την υπηκοότητα, θα έχει γραφειοκρατικά κολλήματα και θα πρέπει να κάνει ξανά από την αρχή όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενός μετανάστη από την Ελλάδα για να έχει αυτήν τη δυνατότητα.

  Ενδιαφέροντα facts

  1. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη Henley Passport Index (HPI), ο οποίος ταξινομεί τις χώρες ανάλογα με την ελευθερία διακίνησης των πολιτών τους, το γερμανικό διαβατήριο βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως πίσω από εκείνα της Ιαπωνίας (1η θέση) και της Σιγκαμπούρης (2η θέση). Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση (21η ή 8η μαζί με τις ισοψηφίες), ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 20η θέση (ή 7η μαζί με τις ισοψηφίες). Οι Γερμανοί πολίτες μπορούν να επισκεφτούν 189 χώρες χωρίς βίζα, ενώ οι Έλληνες 184 αντίστοιχα.
  2. Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού τον Απρίλιο του 2020 το γερμανικό κράτος σχεδίασε και εκτέλεσε επιτυχώς τον πιο μεγάλο επαναπατρισμό Γερμανών πολιτών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Επαναπατρίστηκαν στη Γερμανία με έξοδα του γερμανικού κράτους όλοι οι Γερμανοί τουρίστες (100%) από κάθε γωνιά του πλανήτη.
  3. Το γερμανικό διαβατήριο κοστίζει κάτι λιγότερο από το ελληνικό και διαρκεί 10 χρόνια. Για την αίτησή του γίνονται δεκτές ακόμα και φωτογραφίες από ένα απλό αυτόματο φωτογραφιών σαν αυτά που βρίσκονται στον κεντρικό σταθμό.
  4. Υπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες Ελλήνων με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ταξιδεύοντας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόρθωσαν να λύσουν θέματα και καταστάσεις πιο γρήγορα με την επίδειξη του γερμανικού διαβατηρίου, παρά με του ελληνικού.

  Μειονεκτήματα της πολιτογράφησης

  Γενικά η απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας ως δεύτερης υπηκοότητας μαζί με την αντίστοιχη ελληνική δεν είναι βάρος και δεν αποτελεί δίλημμα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, θα πρέπει να έχουμε διερευνήσει από πριν τα εξής:

   

  1. Αν στο μέλλον επιστρέψουμε στην Ελλάδα, θα θεωρούμαστε κάτοικοι εξωτερικού για το Γερμανικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τα δικαιώματά μας, θα έχουμε και υποχρεώσεις, όπως είναι π.χ. η φορολογική δήλωση για κάτοικους εξωτερικού.
  2. Ως Γερμανοί πολίτες οι Έλληνες με διπλή υπηκοότητα υπόκεινται και στους εκάστοτε γερμανικούς νόμους. Αυτό σημαίνει ότι νόμοι, όπως ο αντίστοιχος γερμανικός για τη διαθήκη και την κληρονομιά, έχουν ισχύ και στο εξωτερικό και θα πρέπει να ληφθούν και εκεί υπόψη όταν αυτό απαιτηθεί.
  3. Αν κάποτε επανέλθει η στρατιωτική θητεία για τους Γερμανούς πολίτες, τότε οι άνδρες πολίτες θα πρέπει να την υπηρετήσουν, εφόσον δεν έχουν υπηρετήσει την αντίστοιχη ελληνική. Ωστόσο, αυτό είναι σχεδόν απίθανο για το άμεσο μέλλον. Επίσης, η θητεία μπορεί να είναι και κοινωνικής φύσεως, δίχως αύξηση του χρόνου της.
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Πληροφορίες

  Email Επικοινωνίας

   

  You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.